Gå til hovedindhold
You are at:

Antimobbestrategi

Hvis du som elev eller forælder oplever mobning på skolen, skal du fortælle det til din klasselærer/ primærpædagog, eller til ledelsen.

Hvis du som elev eller forælder oplever, at der foregår mobning eller lignende på Fuglsanggårdsskolen, skal du først og fremmest fortælle det til din klasselærer/ primærpædagog, eller til ledelsen. Det gælder både hvis du selv er udsat for mobning eller hvis du oplever at andre udsættes for noget, der ikke er i orden. For at vi skal kunne handle på det, må vi have kendskab til problemet.

Nogle gange kan det være svært at sige, om det man oplever er mobning, eller om det er en situation, der ligner. Men lige gyldigt hvad det er, så har man som elev ret til at få hjælp. Ifølge dansk lov skal skolen hjælpe eleven med at få stoppet mobning eller andet lignende.

Når vi, som skole, får kendskab til mobning eller lignende, vil vi straks gøre noget for at forhindre at mobningen fortsætter. (Se beskrivelse i pjece.) Vi vil lave en handlingsplan, som beskriver hvordan vi vil arbejde med at få løst problemerne. Det vi vil gøre, kan være kort- eller langsigtet og kan indeholde mange forskellige indsatser. Det er vigtigt at tiltag og indsatser altid sker i samarbejde mellem skole og hjem.

Vi forebygger mobning, så alle børn og unge trives og kan lære noget i trygge rammer. Vi arbejder med at få opbygget sociale spilleregler eleverne imellem og styrke fællesskabet, samtidig med at vi arbejder med at få opbygget de enkelte elevers sociale kompetencer, så alle bliver glade for at gå i skole og trives og får optimale muligheder for at lære. Alle ansatte på Fuglsanggårdsskolen er forpligtet til at arbejde for at opbygge sociale kompe-tencer hos alle børn/unge, arbejde med alles trivsel samt at modarbejde mobning. Vi forventer, at alle forældre støtter skolens bestræbelser i dette arbejde.

Boldspil i gården
 • Indsats, formål, forventninger

  Formålet med vores indsats er at få opbygget sociale spilleregler eleverne imellem og få opbygget de enkelte elevers sociale kompetencer, så alle bliver glade for at gå i skole og trives og får optimale muligheder for at lære.

  Der er tale om en forebyggende indsats, hvor der i klasserne arbejdes med værdier, normer, regler og holdninger, samt en konkret indsats hvis et barn/en ung bliver mobbet.

  Alle ansatte på Fuglsanggårdsskolen er forplig-tet til at arbejde for at opbygge sociale kom-petencer hos alle børn/unge, arbejde med alles trivsel samt at modarbejde mobning.

  Vi forventer, at alle forældre støtter skolens bestræbelser i dette arbejde.

  Pas på hinanden!

  Vi accepterer ikke mobning i vores klasse, på vores skole eller på skolevejen.

  Opdager vi alligevel mobning, stopper vi den.

 • Råd til hvad forældre kan gøre for at forhindre og forebygge mobning

  Vis at du i ord såvel som i handling ikke accepterer mobning.

  Støt læreren/pædagogen der prioriterer det sociale liv i klassen.

  Støt dit barn i at få mange forskellige kammerater i klassen.

  Vis interesse for dit barns/unges skolegang.

  Lyt aktivt når dit barn/unge fortæller om    skolen. Spørg hvordan det går i skolen. Spørg specifikt, så du får et mere udførligt svar.

  Vær aktiv i rollen som forælder. Kom til de møder skolen indkalder til.

  Kom til de sociale arrangementer, der er i klassen.

  Kontakt dit barns lærer/pædagog hvis der er noget dit barn er ked af.

  Fortæl skolen hvis du synes, du ser noget, der ligner mobning.

  Inviter alle (eller fx drenge/pigegruppen) med til dit barns fødselsdag.

 • Hvad gør vi på skolen?

  Klassemødet er en udbredt aktivitet på skolen. Her arbejdes med at styrke og udvikle den enkelte elevs sociale kompetencer, klassens fællesskab og generelle trivsel. Vi arbejder med at opbygge et positivt klassefællesskab.

  Der arbejdes især med at alle børn/unge får en hverdag, hvor de oplever sig værdsatte, er trygge og i trivsel, hvor hver enkelt lærer at respektere og acceptere hinandens forskelligheder.

  Alle lærer hinanden at kende og lærer at tage hensyn, så alle kan trives bedst muligt og et godt klassefællesskab opbygges og styrkes, således at vi får en udbredt trivselskultur på hele skolen.

  Herigennem skabes forudsætninger for at børnene på længere sigt aktivt kan tage del i demokratiske processer og indgå i forpligtende fællesskaber med plads til alle.

  Ved valg af undervisningens indhold, metoder m.m. sættes i perioder forskelligt fokus på at udvikle elevernes sociale kompetencer. Vi har forskellige tiltag som mini – og mellemdiaman-ten, læringssamtaler, tydelig klasseledelse, som understøtter den enkeltes udvikling. 

  Vi arbejder på og forventer en konstruktiv kommunikation mellem lærere/pædagoger og forældre imellem om elevernes trivsel.

  Elevrådet arbejder jævnligt med elevernes trivsel.

  Vi deltager i den nationale trivselsmåling en gang om året og udarbejder efterfølgende en handleplan, som findes på hjemmesiden.

 • Hvad gør skolen, hvis vi observerer mobning?

  Uanset, hvem der konstaterer, at der foregår mobning i en klasse, skal det stoppes.

  Skolen sikrer, at der gøres en indsats for dette. Der iværksættes relevante foranstaltninger og en handleplan udarbejdes.

  En eller flere af nedenstående benyttes samtidig eller indenfor meget kort tid og stopper naturligvis, når problemet ophører.

  • Klassemøde/r, hvor problemet afdækkes.
  • Skolen tager kontakt til de berørte børns/unges forældre og samarbejder om at løse problemet.
  • Skolen afholder enkelt og fælles samtaler med de berørte børn/unge for at få så præcist et billede af problemet som muligt.
  • Skolepsykologen, sundhedsplejersken eller andre relevante samarbejdspartnere inddrages.
  • Ledelsen er hele tiden tovholder på processen.
 • Hvad er mobning?
  • Mobning er, når en eller flere personer gentagne gange – og over længere tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer, og ofte i en situation, som man ikke kan forlade.
  • Mobning kan være aktiv og synlig i form af fysisk forfølgelse, råb, slåskampe.
  • Mobning kan være passiv og ”usynlig” uden ord, den tavse udelukkelse.
  • Over tid kan der ske det, at gentagende drillerier af et bestemt barn/ung kan give eleverne i en klasse opfattelsen af at det er almindeligt, normalt og acceptabelt i hverdagen. Det kaldes banal mobning.
  • Mobning er en del af et socialt mønster i en klasse, hvor børnene oplever sig ekskluderede af klassefællesskabet. Der opstår en parallel moral blandt børnene, som normaliserer uacceptable handlinger indenfor en klasses fællesskab.
  • Selv om det er den, der mobber og ikke den   der bliver mobbet, der er et offer, kan mobning medføre store sociale problemer for begge parter. Mobning rammer ikke kun den enkelte, men mobning rammer en hel klasse.
  • Mobning kan foregå digitalt – se i øvrigt ”Positionspapir vedrørende teknologi og digital færden på Fuglsanggårdsskolen” samt ”Princip for brug af udstyr i skoletiden på Fuglsanggårdsskolen”, som udgives af skolebestyrelsen august 2019.
 • På Fuglsanggårdsskolen accepterer vi ikke mobning

  Hvis vi alligevel opdager, at et barn bliver mobbet, stopper vi det.

  Vi forebygger mobning, så alle børn og unge trives og kan lære noget i trygge rammer.

  Denne pjece beskriver kort, hvad vi gør, og hvad I kan gøre, for at modvirke mobning og for at få opbygget sociale kompetencer og trivsel hos alle børn og unge på Fuglsanggårdsskolen.

  Vi kommer kun mobning til livs, hvis vi i fællesskab gør en indsats.