Gå til hovedindhold
You are at:

Digital dannelse

Fuglsanggårdsskolen har i samarbejde med bestyrelsen et løbende stort fokus på digital dannelse.

Teknologi i skolen samt i børn og unges liv er komplekst. Teknologi rummer store potentialer både i undervisningen og i det relation-skabende arbejde, men den rummer også store udfordringer - både i skolen og i hjemmet. Og eftersom teknologien er i konstant forandring, stiller det store krav til den måde, vi sammentænker skole og teknologi på.

Når vi snakker digital færden bevæger vi os i en ny dimension for skoleverdenen. De digitale fællesskaber, som børnene møder og mødes i, er i hovedtræk ikke overvåget af voksne, og de smelter undervisningstid (timer og frikvarterer), fritidsdel (SFO- og klubtid) og fritid (hjemme mv) sammen. Regler der gælder i undervisningsdelen på det digitale område, bliver også retningsgivende for opførslen i fritidsdelen og fritiden, når det drejer sig om klassefællesskabet.

 • Fuglsanggårdsskolens værdier

  Vi har opstillet en række overordnede værdier, som ligger til grund for principperne indenfor det teknologiske område – både dem, der er vedtaget og dem, der måtte komme med nyudviklingen. Værdierne er tænkt tidsløse og stemmer overens med de generelle værdier på Fuglsanggårdsskolen.

  #1 Eleverne tages med på råd

  Vi vil inddrage eleverne i beslutninger omkring regler for teknologi og digital færden.

  Vi vil hjælpe eleverne til at få gode digitale vaner fra starten af. Vi tror på effekten af i fællesskab at drøfte både det sjove, det positive og det svære ved teknologien.

  #2 Teknologien rummer mange muligheder

  Vi ønsker at teknologi og digitale medier benyttes klogt og konstruktivt i undervisningen og vi ser de nye muligheder som grundlæggende positive. Teknologi giver undervisningen et unikt vindue til omverdenen. Undervisningen skal sætte eleverne i stand til at træffe de rigtige digitale til- og fravalg.

  #3 Eleverne skal møde teknologi når det giver mening

  Undervisningen tilrettelægges så vi arbejder fleksibelt med teknologi og online tjenester og lader pædagogiske, didaktiske og sociale hensyn være styrende. Dette gælder også i fritidsdelen.

  #4 Identitets- og trivselsarbejde er også digitalt

  Arbejdet med den enkelte elevs identitet er også digitalt og skolens trivsels- og relations-arbejde påvirkes af teknologi og digitale fællesskaber. Vi vil hjælpe eleverne til at styrke og forstå både de digitale og de analoge fællesskaber - særligt klassefællesskabet. Eleverne skal lære om etisk ansvarlighed, så de kan navigere klogt både i det digitale og det analoge liv.

  #5 Vi voksne er digitale rollemodeller for eleverne

  Vi ser alle voksne omkring barnet som rollemodeller - både forældre og de fagprofessionelle. Vi vil løbende drøfte, hvad der er skolens opgave, og hvad der er forældrenes opgave i forhold til teknologi og digitale tjenester. Vi vil arbejde på at forældrene bidrager til elevernes fordybelse, blandt andet ved ikke at kommunikere med eleverne unødigt i skoletiden.  Vedtaget af skolebestyrelsen 18 juni 2019

 • Princip 1 Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr i skoletiden

  Princip for brug mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr i skoletiden på Fuglsanggårdsskolen

  Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr er en naturlig del af hverdagen for både børn og voksne, men i skolefællesskabet kan udstyret også virke forstyrrende og distancerende, og vi ved fra forskningen at mobiltelefonerne kan være direkte afhængighedsskabende, og både være destruktive for trivslen og ødelæggende for læringen. For at sikre bedst mulig læring og optimale betingelser for, at eleverne skaber gode sociale relationer, er der på skolen regler omkring brugen af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr. På Fuglsanggårdsskolen er det en værdi, at eleverne inddrages mest muligt i de beslutninger, som vedrører deres skolehverdag. Fra mellemtrinnet og opefter har de derfor indflydelse på reglerne.

  Omfang

  Elektronisk udstyr er mobiltelefoner, computere, iPads, iPods, tablets, smart watches og tilsvarende elektronisk kommunikationsudstyr.

  Retningslinjer for alle elever

  • Elever må gerne medbringe mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr, men det medbringes på eget ansvar og skolen er ikke erstatningspligtig ved bortkommet eller beskadiget udstyr.

  • Mobiltelefoner skal være slukket eller i flytilstand (IKKE lydløs) i undervisningstiden med mindre det efter aftale med en lærer anvendes i undervisningen. Eleven har ansvar for at få tilladelse før brug.

  • Ved brug af eget udstyr i undervisningen skal ALLE notifikationer fra sociale medier og andre tjenester være slået fra, så der ikke er forstyrrende elementer i undervisningen.

  • Elektronisk udstyr må ikke benyttes til at henvende sig til personer uden for skolen i konfliktsituationer. Konflikter skal løses inden for skolens egne rammer.

   

  Årgangsbestemte regler

  Indskolingen:

  For indskolingen er reglerne tæt knyttede til SFO’ens regler.

  • I indskolingen er mobiltelefoner IKKE en del af skolehverdagen (herunder frikvartererne), ligesom de heller ikke er en del af SFO-hverdagen.

  • I indskolingen planlægges der i udgangspunktet således ikke undervisning, der kræver børns egne telefoner, computere eller tablets.

  • Har enkelte børn telefoner med i skole for at kunne bruge dem på vejen hjem, skal de være slukkede eller i flytilstand og pakket væk i tasken.

   

  Mellemtrin og udskoling:

  Mobiltelefoner er i udgangspunktet slukkede eller i flytilstand hele skoledagen og anvendes ikke i frikvartererne. Efterhånden som børnene bliver større, bliver behovet for at anvende mobiltelefoner i undervisningen større, og der er brug for fleksibilitet. Hver årgang laver i den første skoleuge deres fælles regler for det kommende skoleår omkring hvornår eget udstyr kan bruges og medbringes. For mellemtrinnet laver klasserne også aftaler, der gælder i klubtiden som et supplement til klubbens egne regler, og for udskolingen aftaler om computere og tablets. Årgangsreglerne laves efter følgende skabelon:

  • Årgangsteamet fastsætter fælles rammer til videre drøftelse i klasserne (fælles opbevaring/indsamling, forsøg med enkelte skærmfrikvarterer, særlige apps, el lignende)

  • Hver klasse diskuterer i forbindelse med skolestart mulighederne og kommer med forslag baseret på årgangsteamets rammer og input til sanktionsmulighederne.

  • Årgangsteamet samler input fra alle klasserne og samler det i ’årgangens regler’ som er udformet efter en fast skabelon.

   

  Ansvar og roller

  Skolen:

  Skolen har ansvar for at informere grundigt om reglerne og sikre at årgangsreglerne er tydelige og tilgængelige for både lærere, elever og forældre. Vurderer skolen eller eleverne, at et sæt årgangsregler ikke virker efter hensigten, kan skolen til hver en tid beslutte, at de skal tages op til revision. Dette sker efter samme skabelon, som da de blev udarbejdet. Personalet har altid ret til at konfiskere apparater, hvis de aftalte regler ikke overholdes.

  Elever:

  Det er elevernes ansvar at følge de retningslinjer, regler og aftaler, der er lavet. Eleverne har også ansvar for at tage det op i klassen, hvis nogle af reglerne ikke virker eller ikke bliver overholdt.

  Forældre: 

  Forældrene forventes at sætte sig ind i skolens principper, retningslinjer og årgangens regler, respektere dem og hjælpe deres børn med at overholde dem.