Gå til hovedindhold
You are at:

Når vi sammen forlader skolen

 • Klasseture
  • En klassetur er en tur væk fra skolen med en eller flere overnatninger.
  • P.t. afholder skolen en klassetur på 6. klassetrin, som har et omfang på 3 dage.
  • Klassetures formål er at understøtte klassens sociale liv og udvikling.
  • Den gennemføres som en del af de praktisk-musiske i 6. klasse i fraværet af egentlige lejrskoler, som blev sparet væk fra skoleåret 2010/11.
  • Eleverne medinddrages i teamenes planlægning af klasseturene.
  • Klasseturen finansieres af skolen bortset fra betaling af forplejning, som betales af forældrene i relation til gældende takst.
  • En klassetur kan evt. flyttes til et andet klassetrin efter aftale, hvis der foreligger særlige forhold der taler for det.
  • Der kan forekomme situationer, som klassesammenlægninger og lignende, hvor en ekstraordinær klassetur bør og kan afholdes
  • Skolen anbefaler at klasseturen i 6. klasse suppleres med forældre-arrangerede klasseture. Tid og sted aftales med lærerne, hvis de deltager inden for den almindelige skoletid.
  • Dette princip gælder i øvrigt inden for rammerne af Undervisningsministeriets Vejledning nr. 12 af 23. februar 1999 om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen
 • Ekskursioner

  Ved ekskursioner forstås kortere eller længere endagsture ud af huset uden overnatning.

  Ekskursioner har et pædagogisk sigte og indhold, som har en sammenhæng med den undervisning, som foregår i klassen.

  Udgifter til ekskursioner afholdes af skolens rammebevilling. Midlerne tilføres de enkelte klassers klassekonto som administreres af klassens lærerteam under ledelse af klasselæreren.

  På ekskursioner må der altid være passende tilsyn med eleverne. Det betyder at:

  • Fra børnehaveklasse til og med 3. klasse skal der altid deltage mindst to voksne.
  • Ved ekskursioner for to klasser kan de voksne deltagere reduceres til tre.
  • Fra 4. klasse til og med 6. klasse bør der være to voksne deltagere når der benyttes offentlige transportmidler. Ved beslutning af antal voksne vurderes den/de deltagende klassers sammensætning og adfærd.
  • Fra 6. klasse til og med 9. klasse kan en lærer tage på tur med en klasse alene.
  • Fra 6. klasse kan det efter forudgående aftale med hjemmet aftales, at eleverne møder på ekskursionsmålet.
  • Når det gælder ekskursioner i lokalområdet (her under den kommunale idrætsdag) kan elever i 5. klasse også møde på ekskursionsmålet. De elever, som ikke møder der efter aftale med hjemmet, følges med lærer(ne) der til
  • Af hensyn til trafiksikkerheden bør ekskursioner i samlet flok på cykel først foregå fra 4. klasse. Der skal ved ekskursioner på cykel i 4. og 5. klasse altid være to ledsagende lærere. En forrest og en bagest.
  • Ved ekskursioner, hvor sejlads indgår – som f.eks. kanoture eller ture i lærers båd – skal alle elever altid bære redningsvest. Der henvises i øvrigt til Søfartsstyrelsens regler for ”skoler og institutioners m.v. sejlads og aktivitet til søs”, og skolens sikkerhedsinstruks for sikker sejlads. Se bilag. Forældre skal på forhånd være orienterede og have mulighed for at melde deres barn fra sejladsen.
  • Ved badning overholdes Undervisningsministeriets regler i bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden af 23. juni 2014.
 • Sikkerhedsinstruks for sejlads

  Ved sejlads eller aktiviteter på vand skal følgende sikkerhedsinstrukser ud over gældende principper for ekskursioner sikres og overholdes.

  • Båden eller bådene skal være godkendt til sejlads med det antal personer som deltager.
  • Båden skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
  • Ved udlejede både skal man sikre sig at det udlejende firma har de relevante godkendelser for udlejning og sikkerhed.
  • Båden skal have godkendt sikkerhedsudstyr – herunder redningsveste af godkendt type. Ved sejlads med skolens elever skal redningsvestene altid anvendes.
  • Hvis båden føres af personale ansat på skolen, skal bådens fører være uddannet til pågældende sejlads og altid kunne dokumentere dette.
  • Hvis båden / bådene føres af elever, skal dette foregå sådan, at eleverne altid kan overvåges af medfølgende lærere / pædagoger.

  Ovenstående retningslinier gælder i øvrigt inden for rammerne af Søfartsstyrelsens regler og retningslinier.

  Undtaget er sejlads med erhvervsmæssigt førte fartøjer som færger, havnerundfart, lejrskoleskibe og lignende. I disse tilfælde er det skibets kaptajn og mandskab, der er ansvarlige for at sikkerhedsforskrifter overholdes.