Gå til hovedindhold
You are at:

Skole/hjem samarbejde

Her kan du læse om forældremøder, skole/hjem-samtaler og kommunikation mellem skole og hjem

 • Forældremøder

  Der afholdes to forældremøder om året.

  Ved møderne deltager dansk- og matematiklærer, samt primærpædagogen i 0. til 3. klasse.

  Øvrige faglærere deltager i mindre omfang. Dog således, at nye fags lærere og klassens nye lærere præsenteres.

  Første møde afholdes i efteråret – september/oktober måned. Andet møde afholdes i foråret – marts/april måned. I børnehaveklassen afholdes efterårsmødet kort efter skoleårets start.

  Indhold, planlægning og afvikling:

  På det første forældremøde behandles bl.a. årets arbejde - i klassen og i de enkelte fag. Forud for mødet er udsendt orientering om arbejdet i klassen/klassetrinet, som kan uddybes og kommenteres nærmere på mødet.

  Der kan således blive tid til at gå mere i dybden med klassens sociale liv og nye undervisningsformer, ligesom helt andre sager kan sættes på dagsordenen.

  Det andet forældremøde er et tema-møde, hvor emner af særlig interesse for den aktuelle elevgruppe sættes på dagsordenen. Eksempelvis hjemmearbejde i de yngre klassetrin og fester og alkohol i de ældre klassetrin. Der henvises i øvrigt til ”Vejledning for kontaktforældres arbejde på Fuglsanggårdsskolen”.

  Team og klasselærer inddrager kontaktforældrene i planlægning og afholdelse af forældremøderne. Både med henblik på at formidle ønsker om punkter fra den samlede forældrekreds og i den konkrete planlægning. Især i forårets møde med temapunkter, har kontaktforældrene et særligt ansvar for medvirken i planlægningen.

  Der udsendes herefter en dagsorden, som giver mulighed for, at alle parter kan forberede sig til mødet. Punkterne er udformet, så det er klart, hvad deres baggrund og indhold er. F.eks. ved forskelligt bilagsmateriale som artikler og lignende.

  Skolebestyrelsen søger at deltage med et indslag ved årets første forældremøde i alle klasser.

  Især i de første skoleår bør mødeformer og -facilitering fremme, at klassens forældre lærer hinanden bedre at kende.

 • Skole/hjemsamtaler

  Skole/hjemsamtalerne er en del af det samlede samarbejde mellem skole og hjem.

  Den vigtigste kontakt mellem skole og hjem er den løbende kontakt, og skole/hjemsamtaler kan ikke erstatte denne.

  Skole/hjemsamtalerne har dog den vigtige funktion at være den systematiske, vel forberedte og vel tilrettelagte kontakt mellem skolen og hjemmet.

  Samtalernes formål og indhold er i modsætning til forældremøder rettet imod den enkelte elevs hele skolegang, udvikling og faglige progression. Lærernes vurdering tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets ”Fælles mål for folkeskolens fag”.

  Samtalerne er fremadrettede, samler op på tidligere indgåede aftaler og opstiller mål og aftaler for fremtiden.

  Samtalerne forberedes af lærere, elever og forældre. Derfor føres der elevsamtaler, og der hjemsendes materiale, som tager sit udgangspunkt i elev/lærersamtalerne forud for selve skole/hjemsamtalen. Materialet skal samtidig kunne benyttes til, at forældrene melder tilbage og ønsker punkter til drøftelse ved samtalen.

  Fra medarbejderside deltager lærerne i dansk og matematik. I en af årets samtaler også lærerne i engelsk. I udskolingen tilstræbes det, at alle lærere i prøvefagene inddrages.

  I indskolingen deltager primærpædagogen, og på mellemtrin og i udskolingen deltager pædagogen efter behov.

  Samtalerne i indskolingen koordineres med samtaler, der evt. føres i SFO- og klubregi. Eleverne deltager i samtalerne mindst en gang om året. Den samtale, som eleven ikke deltager i giver mulighed for at føre en samtale, som føres på et voksent plan. Det kan derfor aftales, at en elev ikke deltager i samtalen.

  Der afholdes to årlige skole/hjemsamtaler pr. elev. Som udgangspunkt med én i efteråret og én i foråret. Samtalerne kan dog afvikles på andre måder, og der opfordres til, at man i efter aftale med ledelsen afprøver andre måder at afvikle samtalerne på.

  Samtalerne ligger som udgangspunkt i tidsrummet mellem kl. 15 og 19. De kan ligge tidligere, hvis forældre har tilkendegivet, at de kan eller ønsker et tidligere tidspunkt.

  Denne løbende kontakt mellem skole og hjem kan desuden efter behov resultere i ekstra samtaler om den enkelte elev som supplement til ovenstående.

  Disse principper er lavet i henhold til og inden for rammerne af Folkeskolelovens bestemmelser om skolens underretning af hjemmene om eleverne skolegang. Folkeskolelovens § 13 stk. 1 og 2.

 • Elektronisk kommunikation mellem skole og hjem

  AULA:

  En del kommunikation mellem skole og hjem på Fuglsanggårdsskolen foregår på aula.

  Dialog:

  Der kan være sager, som er så personlige, følsomme og/eller konfliktfyldte, at den skriftlige kommunikation erstattes eller suppleres af mundtlig dialog, over telefon eller ved personlig samtale på skolen.

  Sproget og tonen – om netetik:

  Forældre og skolens personale kommunikerer i god tone og i et anstændigt sprog, for at fastholde et godt og åbent samarbejde. Herunder, at man overvejer, hvem modtagerne er og om, hvordan de vil kunne opfatte budskabet.

  Tidsramme:

  Der er en indbyrdes forventning om, at forældre, lærere og pædagoger som minimum læser og besvarer beskeder inden for to dage. Nogle besvarelser fordrer, at en given sag undersøges. Derfor kan en besvarelse i første omgang være, at det konkrete svar kommer på et senere tidspunkt. Alle parter bør desuden være opmærksomme på, at begrænse kommunikationen til det der er relevant, under hensyntagen til en bagatelgrænse.

  Skolens hjemmeside:

  På skolens hjemmeside kan man finde generelle informationer og oplysninger, herunder skolebestyrelsesreferater og ferieplanen.

  Sikkerhed angående personfølsomme oplysninger:

  AULA lever op til GDPR reglerne for sikker kommunikation mellem skole og forældre. Ved personfølsomme data skal disse sendes via AULAs beskedsystem og markeres som værende “følsom besked”.