Gå til hovedindhold
You are at:

Skole/hjem samarbejde

Her kan du læse om forældremøder, skole/hjem-samtaler og kommunikation mellem skole og hjem

 • Forældremøder

  Der afholdes to forældremøder om året.

  Ved møderne deltager dansk- og matematiklærer, samt primærpædagogen i 0. til 3. klasse. Øvrige faglærere deltager i mindre omfang. Dog således, at nye fags lærere og klassens nye lærere præsenteres.

  Første møde afholdes i efteråret – september/oktober måned. Andet møde afholdes i foråret – marts/april måned. I børnehaveklassen afholdes efterårsmødet kort efter skoleårets start.

  V-klassen afholder et årligt forældremøde med deltagelse af tolke.

  Indhold, planlægning og afvikling:

  På det første forældremøde behandles bl.a. årets arbejde - i klassen og i de enkelte fag.

  Forud for mødet er udsendt første periodeplan for arbejdet i klassen/klassetrinet, som kan uddybes og kommenteres nærmere på mødet.
  Der kan således blive tid til at gå mere i dybden med klassens sociale liv og nye undervisningsformer, ligesom helt andre sager kan sættes på dagsordenen.

  Det andet forældremøde er et tema-møde, hvor emner af særlig interesse for den aktuelle elevgruppe sættes på dagsordenen. Eksempelvis hjemmearbejde i de yngre klassetrin og fester og alkohol i de ældre klassetrin. Der henvises til idekatalog i vejledningen for kontaktforældre.

  Team og klasselærer inddrager kontaktforældrene i planlægning og afholdelse af forældremøderne. Både med henblik på at formidle ønsker om punkter fra den samlede forældrekreds og i den konkrete planlægning. Især i forårets møde med temapunkter, har kontaktforældrene et særligt ansvar for medvirken i planlægningen.

  Der udsendes herefter en dagsorden, som giver mulighed for at alle parter kan forberede sig til mødet. Punkterne er udformet, så det er klart, hvad deres baggrund og indhold er. Fx ved forskelligt bilagsmateriale som artikler og lignende.

  Skolebestyrelsen søger at deltage med et indslag ved årets første forældre-møde i alle klasser.

  Især i de første skoleår bør mødeformer og -faciliteter der fremmer, at klassens forældre lærer hinanden bedre at kende tilgodeses.

 • Skole/hjemsamtaler

  Skole/hjemsamtalerne er en del af det samlede samarbejde mellem skole og hjem.

  Den vigtigste kontakt mellem skole og hjem er den løbende kontakt, og skole/hjemsamtaler kan ikke erstatte denne.
  Skole/hjemsamtalerne har dog den vigtige funktion, at være den systematiske, vel forberedte og vel tilrettelagte kontakt mellem skolen og hjemmet.

  Samtalernes formål og indhold

  I modsætning til forældremøder er samtalernes formål og indhold rettet imod den enkelte elevs hele skolegang, udvikling og faglige progression. Lærernes vurdering tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets ”Fælles mål”.

  Samtalerne er fremadrettede, samler op på tidligere indgåde aftaler og opstiller mål og aftaler for fremtiden.

  Samtalerne forberedes af lærere, elever og forældre

  Derfor føres der elev/lærersamtaler og der hjemsendes materiale, som tager sit udgangspunkt i elev/lærersamtalerne forud for selve skole/hjemsamtalen. Materialet skal samtidig kunne benyttes til, at forældrene melder tilbage og ønsker punkter til drøftelse ved samtalen.

  Det fælles materiale, som benyttes i alle klasser til dette formål, er ”målskiven” med tilhørende procedure. Der henvises til ”instruktion for forældre om brugen af målskiven”. Se hjemmesiden under evaluering.

  Medarbejderdeltagelse

  Fra medarbejderside deltager lærerne i dansk og matematik. I en af årets samtaler også lærerne i engelsk.

  I udskolingen tilstræbes det, at alle lærere i prøvefagene inddrages.

  I indskolingen deltager primærpædagogen, og på mellemtrin og i udskolingen deltager pædagogen efter behov. Samtalerne i indskolingen koordineres med samtaler, der evt. føres i SFO- og klubregi.

  Elevdeltagelse

  Eleverne deltager i samtalerne mindst en gang om året. Den samtale, som eleven ikke deltager i giver mulighed for at føre en samtale, som føres på et voksent plan. Det kan derfor aftales, at en elev ikke deltager i samtalen.

  Der afholdes to årlige skole/hjemsamtaler pr. elev

  Som udgangspunkt med én i efteråret og én i foråret. Samtalerne kan dog afvikles på andre måder, og der opfordres til, at man i efter aftale med ledelsen afprøver andre måder at afvikle samtalerne på.

  De ligger som udgangspunkt i tidsrummet mellem kl. 15 og 19. De kan ligge tidligere, hvis forældre har tilkendegivet, at de kan eller ønsker et tidligere tidspunkt.

  Denne løbende kontakt mellem skole og hjem kan desuden efter behov resultere i ekstra samtaler om den enkelte elev som supplement til ovenstående.

  Disse principper er lavet i henhold til og inden for rammerne af Folkeskolelovens bestemmelser om skolens underretning af hjemmene om eleverne skolegang. Folkeskolelovens § 13 stk. 1 og 2.

 • Elektronisk kommunikation mellem skole og hjem

  Elektronisk kommunikation

  En del kommunikation mellem skole og hjem på Fuglsanggårdsskolen foregår som elektronisk kommunikation over forældreintra, når det er muligt. Kontoret laver en ordning og en procedure for uddeling af papirkopier til familier uden internetopkobling, når det gælder information til alle. Den enkelte lærer er ansvarlig for at uddele papirkopier til klassens familier, som ikke har internetopkobling.

  Dialog

  Der kan være sager, som er så personlige, følsomme og/eller konfliktfyldte, at den skriftlige kommunikation erstattes eller suppleres af mundtlig dialog, over telefon eller ved personlig samtale på skolen.

  Sproget og tonen – om netetik

  Forældre og skolen personale kommunikerer i god tone og i anstændigt sprog, for at fastholde et godt og åbent samarbejde. Herunder, at man overvejer, hvem modtagerne er og om, hvordan de vil kunne opfatte budskabet.

  Tidsramme

  Der er en indbyrdes forventning om, at forældre, lærere og pædagoger som minimum læser og besvarer beskeder inden for en uge. Nogle besvarelser fordrer, at en given sag undersøges. Derfor kan en besvarelse i første omgang være, at det konkrete svar kommer på et senere tidspunkt.

  Alle parter bør desuden være opmærksomme på, at begrænse kommunikationen til det der er relevant, under hensyntagen til en bagatelgrænse.

  Kontaktbogen

  Kontaktbogen anvendes stadig til akutte meddelelser og anmodning om fritagelse fra undervisning.
  Indhold i elektronisk kommunikation over forældreintra:

  • Information fra lærerne til hjemmet, fx periodeplaner, skemaer og klasseinformation.
  • Informationer fra forældre til lærerne, som ikke har akut karakter, hvor en eventuel besvarelse kan ske inden for en uge.
  • Aktivitetskalender med forældremøder, samtaler, arrangementer, ekskurtioner og større projekter og anderledes dage i undervisningen.
  • Fælles opslagstavle til små beskeder både fra skole og hjem.
  • Samling af udvalgte digitale elevprodukter fra undervisningen.
  • Invitation og tilmeldinger til møder, arrangementer og skoleferier i SFO.

  Skolens hjemmeside – en informationskanal udadtil for skolen.

  Sikkerhed angående personfølsomme oplysninger

  Kravet om sikker kommunikation øges i takt med, at internettet mere og mere bruges til transport af fortrolige data.

  Når man behandler følsomme oplysninger, er det lovpligtigt, at bruge en krypteret forbindelse, som den kendes fra netbanker og e-handel. Fuglsanggårdsskolen lever op til de lovmæssige krav der er i denne henseende.