Gå til hovedindhold
You are at:

Positionspapir om rusmidler og andre usunde stimulanser i hverdagen

Fuglsanggårdsskolen og skolebestyrelsen ønsker at sætte fokus på rusmidler og andre usunde stimulanser i vores unges hverdag for at være på forkant med udbredelsen af rusmidler, usunde stimulanser og alkohol på Fuglsanggårdsskolen. Alkohol er behandlet i skolebestyrelsens positionspapir om alkohol. Link: https://fuglsanggaardsskolen.ltk.dk/om-skolen/principper/positionspapir-om-alkohol 

Lyngby Taarbæks kommunes sundhedsstrategi og tilhørende handleplan indeholder allerede målsætninger og aktiviteter i relation til rusmidler – også på skolerne. Med positionspapiret vil vi redegøre for, hvilke forebyggende eller informerende aktiviteter om rusmidler, der vil blive iværksat på Fuglsanggårdsskolen. Aktiviteterne skal supplere de kommunalt besluttede aktiviteter i forlængelse af sundhedsstrategien.

Skolebestyrelsens holdning:

Rusmidler og andre usunde stimulanser skal ikke være en del af hverdagen på Fuglsanggårdsskolen

LTKs sundhedsstrategi 2020 – 2026

Det andet af de tre fokusområder i LTKs sundhedsstrategi handler om det forebyggende arbejde med at sikre bl.a. børn og unges sundhed. Link file:///C:/Users/Bruger/Downloads/Sundhedsstrategi%202020%20-%202026.pdf

 

Fokusområde 2: Tidlig indsats og forebyggelse, hvor der bl.a. står: ”Vi kender de beskyttende faktorer, som er afgørende for et sundt liv, og vi kender de risikofaktorer, der øger sandsynligheden for, at mennesker mistrives og i sidste ende udvikler sygdom. At arbejde med børn og unges sundhed er derfor både afgørende for det enkelte barn og for folkesundheden i Danmark.”. I forlængelse af fokusområdet stiller kommunen som et af målene, at de vil styrke indsatsen særligt i forhold til børn, unge og forældre.

Hvad dækker betegnelsen rusmidler over?

 • I skolebestyrelsens afgrænsning er rusmidler:
 • Drugs, hash mm (ulovligt)
 • Cigaretter mm. (Gældende aldersgrænse: 18 år. Pr. 31. juli 2021 er røgfri skoletid et lovkrav på alle ungdomsuddannelser)
 • Snus (Forbud mod at sælge og markedsføre snus i Danmark. Er i øvrigt en del af lovkrav om røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser)
 • Tyggetobak (Gældende aldersgrænse: 18 år. Pr. 31. juli 2021 er røgfri skoletid et lovkrav på alle ungdomsuddannelser)
 • Nikotinposer (fx Lyft og Zyn. Indeholder ikke tobak, men nikotinsalte. Ingen aldersgrænse)
 • Ligthergas (Ingen aldersgrænse, dog kan der være forbud mod salg i nogle butikker)

Hvad dækker betegnelsen andre usunde stimulanser over?

I skolebestyrelsens optik er andre usunde stimulanser:

 • Energidrikke (Ingen aldersgrænse, dog kan der være forbud mod salg i nogle supermarkedskæder. Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn og unge under 18 år ikke drikker energidrikke. Det er lovpligtigt for producenter af drikke- og fødevarer med højt koffeinindhold at skrive på emballagen: “Bør ikke indtages af børn eller gravide”).

Regler på Fuglsanggårdsskolen

 • Røgfri mm. skole. Der er forbud mod rygning på skolens matrikel. Derudover er der blandt eleverne forbud mod brug af snus, e-cigaretter, tyggetobak mm. Derudover indfører kommunen med sundhedsstrategien røgfri udendørsarealer på steder, hvor kommunen har instruktionsbeføjelser fx legepladser, rekreative områder, haller, sportsanlæg og udvalgte dele at stadion for at sikre, at børn og unge ikke udsættes for tobaksforurenet luft, når de færdes i det offentlige rum.
 • Forbud mod brug af nikotinposer, lightergas mm. blandt eleverne i skoletiden.
 • Forbud mod brug af energidrikke mm. blandt eleverne i skoletiden

Reglerne håndhæves af lærer og ledelsen på skolen. Men det er en forudsætning for at skabe forandring, at skolebestyrelse, kontaktforældre og forældre bakker op om reglerne for at hindre brugen af rusmidler blandt eleverne på Fuglsanggårdsskolen i skoletiden. Aktiviteterne, der er nævnt nedenfor skal understøtte reglernes overholdelse.

Aktiviteter, der skal understøtte regler om rusmidler på Fuglsanggårdsskolen.

Kommunale aktiviteter med afsæt i Sundhedsstrategiens handleplan:

Indsat: Forebyggende undervisning om rygning for grundskolens ældste klasser

Beskrivelse: Skolerne tilbyder systematisk forebyggende og vidensbaseret undervisning om tobak og rygning i kommunens skoler i udskolingen med henblik på at forebygge rygestart. Fokus vil være på rygning, men kan udvides til også at omhandle e-cigaretter, røgfri tobak (snus og tyggetobak) og vandpibe. Kræftens Bekæmpelses ung-til-unge sundhedsformidlere tilbyder supplerende gratis undervisning to timer på 7. og 9. klassetrin.

Indsats: Forebyggende indsats om rusmidler i grundskolens ældste klasser

Beskrivelse: Skolerne tilbydes to timers forebyggende undervisning og dialog om hash og andre stoffer i 9. klasse. Formålet er at forebygge og begrænse brug af hash og andre stoffer gennem udvikling af personlige og sociale handlekompetencer, trivsel, holdningsdannelse mv. Undervisningen varetages af kommunens SSP-konsulenter med udgangspunkt i det evidensbaserede undervisningsforløb PAS.

Aktiviteter på Fuglsanggårdsskolen

 • Positionspapir om rusmidler formidles på forældremøder på de relevante klassetrin ifm. med skolebestyrelsens besøg på forældremøder. Derudover skabes der ejerskab til papiret i kontakt- og trivselsforældregrupperne.
 • Skolebestyrelsen følger udrulningen af de kommunale handleplansaktiviteter under forslag nr. 6: ”Forebyggende undervisning om rygning for grundskolens ældste klasser”. I den forbindelse vil skolebestyrelsen drøfte, om der fx skal opfordres til yderligere undervisningstiltag.
 • Skolebestyrelsen følger udrulningen af de kommunale handleplansaktiviteter under forslag nr. 9: ”Skolerne tilbydes to timers forebyggende undervisning og dialog om hash og andre stoffer i 9. klasse” og er i dialogen med skolen om den ekstra SSP-lærer kan bruges til opfølgende dialog i klassen eller til at starte dialogen tidligere i fx 8. klasse.
 • Skolebestyrelsen opfordrer til et tværfagligt forløb i udskolingen – fx en uge om året, som det kendes fra uge 6 - hvor udskolingen skal arbejde tværfagligt fx mellem biologi, samfundsfag og matematik med, hvad der sker med kroppen, når man tager rusmidler eller andre usunde stimulanser og hvilke konsekvenser det har for samfundet og for den enkelte på kort og lang sigt.
 • Skolebestyrelsen vil løbende forholde sig til positionspapirets fortsatte relevans og revidere efter behov.

vedtaget i skolebestyrelsen 23. feb. 2022

 

Inspiration:

https://www.fuldafliv.dk/ som er fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Bliver brugt ifm. kommunens handleplansaktiviteter.

https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/snus/om-snus/

https://ungekontakten.com/?id=184536 om rusmidler og bl.a. drugs indvirkninger på krop og psyke.