Gå til hovedindhold
You are at:

Kontaktforældre

Kontaktforældrenes opgave er at varetage kontakten mellem forældre/elever, klassens lærere samt skolebestyrelsen

Vejledning for kontaktforældrenes arbejde på Fuglsanggårdsskolen.

Kontaktforældrenes opgave/rolle er at varetage kontakten mellem forældre/elever, klassens lærere samt skolebestyrelsen for at sikre et godt samarbejde mellem skole og hjem. De har til opgave at formidle forældrenes ønsker og spørgsmål til klasselæreren og skolen, også hvis der er problemer, men de er ikke repræsentative talsmænd eller konfliktløsere. Ved kontakt til skolebestyrelsen forventes kontaktforældrene at formidle information og bidrage til dialog med skolebestyrelsen om aktuelle problemstillinger, der vedrører skolen. Det forventes, at kontaktforældrene deltager i 2-3 kontaktforældremøder om året arrangeret af skolebestyrelsen, samt i planlægning af forårets forældremøde i samarbejde med klasselæreren.

De fleste klasser har også en trivselsgruppe, der står for sociale arrangementer i klassen. Skolen opfordrer til, at sociale arrangementer i klassen favner alle fællesskaber, fx benytter vi familiearrangementer/ture og ikke opdelte mødre- eller fædreture.

Kontaktforældrene kan også deltage i trivselsgruppens arbejde, men det er ikke en del af kontaktforældrenes formelle opgave.

 • Valg af kontaktforældrene

  To kontaktforældre vælges blandt klassens forældre på skoleårets første forældremøde. Det er en fordel, hvis kontaktforældrene er skiftevis på valg hvert andet år.

 • Samarbejde mellem klassens lærere og kontaktforældre

  I følge skolens principper for forældremøder fremgår det, at de tilrettelægges af lærerne i samarbejde med kontaktforældrene.

  Skoleårets første forældremøde er skolens hovedansvar, og forårets møde er forældrenes jf. ”Principper for forældremøder”.

  Ved forårets forældremøde har kontaktforældrene et særligt ansvar for at medvirke i planlægningen, men det er klasselæreren der tager initiativ til indkaldelse af mødet. Det anbefales, at klasselæreren og kontaktforældrene holder et planlægningsmøde forud for indkaldelsen til forældremødet. Her kan man diskutere mødets indhold og kontaktforæld-renes opgave er, at foreslå emner som klassens forældre ønsker diskuteret på mødet. Se nedenstående idekatalog.

  Desuden kan kontaktforældrene foreslå, at emner der behand-les i skolebestyrelsen diskuteres på mødet for at få input fra klassens forældre. Og omvendt kan kontaktforældrene bringe forslag, kommentarer eller relevant information videre fra forældremøderne til skolebestyrelsen.

  Kontaktforældrene kan også arrangere ordstyrer og referent for møderne samt organisere praktiske forhold så som borddækning, indkøb og oprydning. I Appendix er en liste med ideer til emner for forældremøder.

 • Ideer til emner der kan tages op på forældremøder

  Det er en erfaring, at de temaer som optager forældrene skifter gennem skoleforløbet. I de første år er det typisk emner tæt på barnet og skolen, mens det senere bliver livet uden for skolen.

  • Klassens sociale liv.
  • Læseindlæring.
  • Fritidstilbuddene.
  • Hjemmearbejde - hvornår - hvor meget?
  • Elevens ansvar for egen læring.
  • Drenge-/pigeroller.
  • Skole og forældres rolle i opdragelsen.
  • Skolen og informationssamfundet.
  • Fritidsklub/ Ungdomsklub.
  • Pubertet.
  • Alkohol og andre rusmidler.
  • Ungdomsskole/ Uddannelses- og erhvervsvejledning.

  Husk at forældremøderne - og de andre aktiviteter - er en af de gode muligheder, forældre har til at udveksle erfaringer med andre forældre i samme situationer. Det er ofte befrien­de at finde ud af, at man ikke er de eneste forældre med “store udfordringer” i daglig­dagen.

 • Kontaktforældrenes rolle i forhold til klassens forældre/elever

  Klassens kontaktforældre medvirker til indslusning af nye elever og forældre.

  Klasselæreren orienterer skriftligt (gerne via Skoleintra) klassens forældre, når en ny elev begynder, og det er herefter kontaktforældrenes opgave, at tage kontakt til de nye forældre og være behjælpelige med svar på evt. spørgsmål.

  Det forventes, at de orienterer om generelle forhold i klassen så som regler og aftaler indgået mellem klassens forældre fx. om afholdelse af fødselsdage, alkohol politik osv.

  Kontaktforældrene orienterer også om planlagte sociale arrangementer og andre informationer.

  På førstkommende forældremøde præsenterer kontaktforældrene de nye forældre og ”gamle” forældre for hinanden. 

 • Kontaktforældrenes samarbejde med Skolebestyrelsen

  Skolebestyrelsen indkalder til et par møder årligt, som kontakt-forældrene forventes at deltage i.

  Møderne vil ofte være tilrettelagt som tema-møder hvor aktuelle problemstillinger for Fuglsanggårdsskolen eller generelle forhold for folkeskolen drøftes.

  Kontaktforældrene opfordres til at komme med forslag til punkter til dagsordenen inden mødet, gerne ideer der er bragt op på klassens forældremøder.

  Det forventes, at kontaktforældrene bringer relevant information eller debat punkter videre til klassens forældre, for at sikre en bred debat og en positiv dialog omkring forholdene på skolen.